fbpx

Ewangelia

Jak można zostać zbawionym?

W Piśmie Świętym, jest napisane, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy, dzięki Bożej łasce. Jest ona aktem Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług  Zbawienie nie jest nagrodą za nasze uczynki. Mówi o tym fragment:

Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.
– List św. Pawła do Efezjan 2:8-9

Gdyby ktoś chciał zasłużyć na zbawienie, to już na starcie jest bez szans. Dlatego, że popełnienie jakiegokolwiek grzechu skazuje go na najwyższą karę – śmierć. Mówi o tym poniższy fragment:

Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
– List św. Pawła do Rzymian 6:23

Pan Bóg widząc tę beznadziejną sytuację człowieka wysłał na świat ratunek – swojego syna Jezusa Chrystusa. On w nasze miejsce poniósł karę śmierci umierając na krzyżu. Ta ofiara jest jedynym wystarczającym zadośćuczynieniem za każdy nasz grzech popełniony zarówno w przeszłości jak i przyszłości.

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Choć zabito Jego ciało, został On ożywiony w Duchu.
– 1 List św. Piotra 3:18

Jest to dowód Bożej miłości, gdyż Pan Jezus oddał życie za każdego grzesznika. Nie czekał, aż będziemy wystarczająco porządni, by było warto za nas umrzeć.

 Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
– List św. Pawła do Rzymian 5:8

Aby zostać zbawionym, należy:

1. Uznać, że jest się grzeszną osobą, która zasługuje na śmierć (wieczną śmierć duchową – zwaną w Biblii piekłem) i że tylko przez przyjęcie ofiary Jezusa można zostać uratowanym z tej sytuacji. Zobacz wyżej cytowany List do Rzymian 6:23.

2. Powiedzieć o tym Bogu i odwrócić się od grzechu

Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony.
– List św. Pawła do Rzymian 10:9

Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. 
– II Księga Kronik 7; 13-14

3. Z wiarą przyjąć dar zbawienia

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne.
– Ewangelia św. Jana 3:16

4. Dać się ochrzcić na wyznanie wiary

I powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
– Ewangelia św. Marka 16:15-16

O zbawienie można prosić w prostej modlitwie:

Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę – wieczną śmierć. Wiem, że Jezus Chrystus wziął na siebie moją winę, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się więc od mojego grzechu i z wiarą przyjmuję Twoje zbawienie. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!

Równie dobrze można użyć własnych słów. Należy pamiętać, że Bóg patrzy na serce, a nie na formę.

Jeżeli masz pytania, chcesz się czymś z nami podzielić, śmiało pisz do nas: kontakt@ewangeliczna.pl