fbpx

Klauzula informacyjna – darowizny na realizację celów statutowych Ewangelicznej Polski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Fundacja Pro Novis (inicjator i podmiot koordynujący projekt Ewangeliczna Polska) z siedzibą w Suchym Lesie, 62-002, ul. Śnieżna 9a;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ewangeliczna.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO), ewidencji księgowej wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów, wynikających z celów statutowych Fundacji Pro Novis, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Odbiorcą twoich danych osobowych będzie bank Millenium obsługujący Fundacje oraz podmioty świadczące usługi w zakresie płatności elektronicznych (PayPal, PayU) lub hostingu. Odbiorcami danych mogą być również podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Jeżeli wybierzesz opcję płatności za pomocą serwisu PayPal Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Jednakże podmiot ten gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych na poziomie zatwierdzonym przez Komisję Europejską i potwierdzonym w RODO (stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych);
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano darowizny), zaś w odniesieniu do działań realizowanych w oparciu o interes prawny administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 7. Posiadasz następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art.15 RODO;
  • prawo do sprostowania twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 8. Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO nie możesz skorzystać z:
  • prawa do usunięcia danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawa do przenoszenia danych osobowych opisanego w art. 20 RODO;
  • prawa do cofnięcia zgody, gdyż nie stanowi ona podstawy przetwarzania danych;
 9. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.