fbpx

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika wydarzeń Ewangelicznej Polski

Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Fundacja Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie, 62-002, ul. Śnieżna 9a;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ewangeliczna.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczestnika Wydarzeń to:
  • a) udział w Wydarzeniu – dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) są wykorzystywane w celu zawarcia umowy udziału w wydarzeniu (zapisu na wydarzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • b) przetwarzanie wizerunku (fakultatywne) – w przypadku wizerunku (fotografie, nagrania video z wydarzenia lub wytworzone w ramach wydarzenia) mogą być wykorzystywane w celu promocji działań Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej wyraźnej, jednoznacznej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • c) dostarczanie informacji – w tym przypadku dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą być wtórnie wykorzystywane w celu oferowania uczestnikom wydarzeń możliwości wzięcia udziału w innych wydarzeniach Fundacji. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • d) rozliczenia finansowe – jeżeli wydarzenie wiąże się z odpłatnością, dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu dokumentowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości i podatków – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. w oparciu o obowiązek prawny nałożony na Administratora;
  • e) obsługa i ochrona roszczeń – dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z obsługą postępowań reklamacyjnych lub dochodzeniem roszczeń. Wówczas podstawę prawną stanowi uzasadniony interes prawny administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;
 5. Dane osobowe uczestnika wydarzeń będą przetwarzane przez okres;
  • a) ważności umowy udziału w wydarzeniu, a w szczególnych sytuacjach przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu, przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy lub obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
  • b) w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych dobrowolnie przez uczestnika wydarzeń za zgodą (w tym niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora) – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych;
  • c) w odniesieniu do informowania o kolejnych wydarzeniach – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. Uczestnik wydarzeń posiada następujące prawa:
  • a) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy udziału:
   • prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
   • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  • b) w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych z własnej woli:
   • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
   • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
   • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2,
   • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO, o ile będzie to technicznie możliwe,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brakiem możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;
  • c) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych Wydarzeniach:
   • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
   • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. Podanie danych jest:
  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy udziału w wydarzeniu – wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu;
  • w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych z woli uczestnika wydarzeń – dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji zadań uczestnika wydarzeń, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3b;
  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych wydarzeniach –dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w wydarzeniu, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3c;
 8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, należy przesłać stosowne żądanie na adres:

 • poczty elektronicznej: iod@ewangeliczna.pl lub
 • poczty tradycyjnej: Fundacja Pro Novis, ul. Śnieżna 9a, 62-002 Suchy Las.