fbpx

Regulamin sklepu internetowego Ewangelicznej Polski

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze sklepem
§ 4 Wymagania techniczne
§ 5 Zakładanie konta w sklepie
§ 6 Zasady składania Zamówienia
§ 7 Płatności
§ 8 Realizacja zamówienia
§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 10 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacje
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
§ 14 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy EWANGELICZNA POLSKA, dostępny pod adresem internetowym https://ewangeliczna.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Śnieżna 9a, 62-002, Suchy Las), NIP: 9721074068, KRS: 0000172932.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującymi na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ewangeliczna.pl/sklep.
 5. Sprzedawca – Fundacja Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Śnieżna 9a, 62-002, Suchy Las, NIP: 9721074068, KRS: 0000172932.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach tego Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Moje Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Dane płatności – dane, które wpisuje Kupujący w celu zrealizowania płatności za zamówiony produkt.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy zawartej na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Fundacja Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Śnieżna 9a, 62-002, Suchy Las, NIP: 9721074068, KRS: 0000172932.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ewangeliczna.pl.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 32 1160 2202 0000 0000 3915 5151.
 4. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego funkcjonowania sklepu, możliwości przeglądania produktów Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa użytkownika (lub adres e-mail), hasło, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe, konieczne w momencie dokonywania zakupów.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. Kupujący chcąc dokonać zakupów w Sklepie jest zobowiązany do założenia Konta. W Sklepie Ewangelicznej Polski nie ma możliwości dokonywania zakupów bez rejestracji.
 2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za produkty.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane płatności niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia takie jak:
  Imię i nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalne), Numer NIP (opcjonalne), Nazwa ulicy, numer budynku / numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 7 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. poprzez systemy płatności: PayU lub PayPal;
  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku zapłaty zwykłym przelewem Kupujący winien wpisać numer zamówienia jako tytuł płatności.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 8 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.
 2. Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych, chyba że w opisie produktu jest zapisane inaczej.
 3. W imieniu Sprzedawcy realizacją zamówień zajmują się:
  1. DRUKARNIA KOLUMB, ul. Kaliny 7, 41-600 Chorzów (zamówienia na przewodnik „Kim są…” powyżej 20 szt.),
  2. Szaron Grzegorz Przeliorz, ul. 3 Maja 49A, 43-450 Ustroń (książka „Więcej niż cieśla”),
  3. P.W. Folmag Polska Sp. z o.o., ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice (książka „Katalog DOBRA”), z którymi Sprzedawca podpisał stosowne porozumienia współpracy.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument/Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument/ Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument/ Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać Produkt w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.

§ 10 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
  1. w przypadku sprzedaży towarów z personalizacją. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie Konsumenta/Przedsiębiorcy,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe, albo inne produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Konsument oraz Przedsiębiorca mają prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. z informacji dostępnych pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  2. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  3. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  5. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego:
  1. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
  3. drukarni świadczącej usługi na rzecz Administratora tj. wydruk, realizacja i wysyłka zamówionych w Sklepie publikacji (DRUKARNIA KOLUMB, ul. Kaliny 7, 41-600 Chorzów).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w   szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.05.2021.